Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

     Doğanın tarihi dünyanın oluşumdan bugüne kadar geçen ve durmaksızın devam eden kesintisiz bir süreç olsa da bilim adamları çalışılmasını ve anlaşılamasını kolaylaştırmak amacıyla dünyanın tarihini Jeolojik Devirler denilen çeşitli dönemlere ayırır.

Jeolojik zaman devirlere devirlerde devrelere ayrılır.

1) İlkel Zaman (Prekambriyen)( Antekambriyen ) 

İlkel Zaman Prekambriyen

Bakterilerin ortaya çıkışı

İlk canlı algler ve radiolaria oluşmuştur.

En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.

2) I. Zaman (paleozoik)

Kıtalar tek parça halindeydi. Pangea.

Paleozik Birinci zaman

Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.

( Hersinyen ve kaledonyen kıvrımları ( Ural ve İskandinav dağları ) 

Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.

Sürüngenlerin ortaya çıkışı

Dönemin sonunda Taşkömürü yatakları oluşmuştur.

Fosil yakıtlar Taşkömürü

Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı

Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

3) II. Zaman (Mezezoik):

Durgunluk dönemidir.

Büyük oranda tortulaşma olmuştur.

Yerkabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması.

Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi

Alp orojenezinin başlaması

Türkiye'nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,

Dinazor Ammonitler

İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

4) III. Zaman (Neozoik) ( Tersiyer ) 

Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.

Petrol, linyit,  tuz ve bor yatakları oluşmuştur.

Petrol Havzaları Oluşumu

Alp-Himalaya  kıvrım dağları oluşmuştur.

Alp Himayala Kıvrım Kuşağı

 Himayala

              ALP DAĞLARI                              HİMALAYA DAĞLARI

Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır

Şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

Türkiye'nin ana yer şekillerinin gelişmesi,

Toros ve Karadeniz dağları oluştu.

Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

5) IV. Zaman (Antropozoik) ( Kuvaterner ) 

iki dönemden oluşur.

a) Buzul çağı : Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.

Buzul çağı

İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,

Çeşitli hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması.

Deniz sevyesinin alçalması

b) Buzul çağı sonrası dönem:

İklimde bugünkü benzer koşulların yaşanması

İstanbul–Çanakkale boğazları oluşmuştur.

İstanbul Boğazı Oluşumu Kuaterner

Egeid karası çökmüştür.

İnsan yaratılmıştır.

Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılarak bilgiler elde edilir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 19 Haziran 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 18 Haziran 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR 09 Haziran 2020

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Abanoz Ağacı

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Acı Su Kaynağı ve Tuzlu Su kaynağı

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu

Coğrafya TR 15 Aralık 2020