Anadolu Lisesi Coğrafya Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı 2019-2020

Anadolu Lisesi Coğrafya Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı 2019-2020

Coğrafya TR 24 Haziran 2020

ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU COĞRAFYA DERSİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 24.06.2020
Toplantı Saati  :10.00
Toplantı Yeri   : Online
Zümre Başkanı   : xxxxxxxxxxx
Toplantıya Katılanlar:  xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx

Toplantıya Katılanlar: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. II. Dönem Zümre Toplantı Tutanaklarının gözden geçirilmesi
3. I. Dönemde yapılan yıllık planlara göre konuların ve ünitelerin zamanında işlenip işlenmemesinin
değerlendirilmesi
4. Yıllık Plana yazılan amaç, kazanım, hedef ve davranışların gerçekleşme durumunun
değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişiklerin belirlenip plana eklenmesinin görüşülmesi
5. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi
6. TYT-AYT ile ilgili çalışmalar
7. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/İl Milli Müdürlükleri ile okul
kurumları tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya
ilişkin raporun hazırlanması
8. Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş
ve işlemlerin belirlenmesi
9. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme
kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim
programının planlanması
10. Eğitim süreçlerinde kullanılabilecek materyallerin görüşülmesi
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış ve Yoklama
Coğrafya Öğretmenleri Zümre Toplantısı Başkan xxxxxxxxxxxx tarafından online olarak zoom
üzerinden başlatılmış xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ve Müdür Yardımcısı xxxxxxxxxxxxxx’in
katılımıyla yapılmıştır
2. II. Dönem Zümre Toplantı Tutanaklarının gözden geçirilmesi
2019-2020 öğretim yılında yapılan coğrafya dersi zümre alınan kararlara genel olarak pandemi
sürecine kadar uyulduğu görülmüştür.
3. I. Dönemde yapılan yıllık planlara göre konuların ve ünitelerin zamanında işlenip işlenmemesinin
değerlendirilmesi
I. Dönemde yapılan yıllık planlara göre konular ve üniteler zamanında bitirildi. 2. Dönem
konuları da yıllık planda uygulandığı gibi işlendiği süreçte Türkiye'de ilk korona virüs
vakasının tespit edilmesinin ardından 16 Mart itibarıyla İlk, orta ve liseler bir hafta tatil
edilerek ara tatil öne alındı. Ara tatil sonrası 23 Mart'tan itibaren evden internet ve
televizyon kanalları üzerinden uzaktan eğitime geçildi. Bu süreç 19 Haziran 2020 Cuma
gününe kadar devam etti. Bu sürecin başladığında;
• 9.Sınıflarda; 9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. (NEM VE YAĞIŞLAR)
• 10.Sınıflarda; 10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
( NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ)
2
• 11.Sınıflarda; 11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından
değerlendirir. (UYGARLIKLARIN MERKEZİ: ANADOLU)
• 12.Sınıflarda; 12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik
etkileşimdeki rolünü açıklar. (TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİLERİ )
4. Yıllık Plana yazılan amaç, kazanım, hedef ve davranışların gerçekleştirilme durumu
Pandemi süreciyle birlikte aşağıdaki kazanımlar uzaktan eğitimle eba tv ve online olarak
öğrencilerimizle dersler işlenmiştir.

9.Sınıflarda;
9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.
9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.
9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.
9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

10.Sınıflarda;
10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.
10.2.6. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.
10.2.7. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
10.2.8. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları
hakkında çıkarımlarda bulunur.
10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar.
10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.
10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik
düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.
10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder
10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.
10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.
10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.
• 11.Sınıflarda;
11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.
11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.
11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.
11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz
eder.
11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından
değerlendirir.
11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.
11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
11.4.7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.
• 12.Sınıflarda;
12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü
açıklar.
3
12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.
12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.
12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.
12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.
12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.
12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.
12.3.11.Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla
ilişkilendirir.
12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve
uygulamalarını karşılaştırır.
12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.
12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
Bu süreçte online derslerimiz sırasında görüştüğümüz öğrenciler; okullarını, öğretmenlerini ve
arkadaşlarını çok özlediklerini” ifade ederken, veliler ise okulun ne kadar önemli olduğunu anladıklarını,
çocukların enerjilerini okulda atıp evde sakin olduklarını fark ettiklerini ve okulun çocukların
sosyalleşmesi için gerekli olduğunu” belirtmişlerdir. Ayrıca Anneler uzaktan eğitimin küçük yaştaki
çocuklar açısından oldukça “zor ve yararsız olduğunu” düşünmektedirler. Öğretmenler açısından da
süreç göstermektedir ki uzaktan eğitimin altyapısı, bu yöntemin işleyişi ve süresi, eğitim programlarının
içeriği iyi belirlenmelidir. Öğretmenler uzaktan eğitime mutlaka hazır hale getirilmeli ve materyal
geliştirme konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir.
5. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi
Sene başı zümre kararında alınan anlatım, soru-cevap, animasyon, etkileşimli tahta gibi yöntem ve
teknikler yıl içinde başarıyla uygulanırken pandemi süreciyle birlikte eba tv den ve ya yüz yüze online
dersler işlendikten sonra verilen ödevler ve kazanım testleri ile öğrencilerin ilgisini canlı tutmaya çalışıldı.
Ancak sınıf bazında katılım değerlendirildiğinde yeterince öğrencinin katılmadığı ve takipçisi olmadığı da
bir gerçektir.
6. TYT-AYT ile ilgili denemeler ve ortak sınavlar
I. dönem Ortak sınavlar planlandığı gibi sorunsuz olarak yapılmıştır. İkinci dönem tam orta
sınavların başlayacağı hafta pandemi süreci ile birlikte eğitime ara verilip online eğitime geçilince hiçbir
sınav yapılamamıştır. Ancak TYY ve AYT ye hazırlanan 11. Ve 12 sınıflar için EBA Akademik Destek
programı MEB’ca geliştirilmiştir. Bu program; yeni nesil sorularla onlarca kaynak kitap barındıran,
öğrencinin ihtiyacına yönelik akıllı yönlendirme yapan bir sistem. EBA Akademik Destek ile öğrencilerin
tercih listesi ve mevcut seviyesi göz önünde bulundurularak, hangi konuyu ne kadar çalışmaları
gerektiğini planlayan özel bir program hazırlandı. Program sayesinde öğrencilerin, kişiselleştirilmiş yol
haritalarıyla çalışmalarına imkân sağlanıyor. Detaylı konu anlatım videoları, örnek sorular, çözüm
videoları, testler ile önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin her birini EBA
Akademik Destek'te bulabilmeleri mümkün.
Öğrencilerin performanslarını sürekli izleyerek eksik oldukları konuları anında tespit eden ve
akıllı öneri sistemi sayesinde öğrencilere özel eksik giderme listeleri ile testler öneren, onların
tüm konuları baştan sona tekrar çalışmalarına gerek kalmadan, öğrenciyi doğrudan, ihtiyaç duyduğu en
küçük bilgi parçasına götüren EBA Akademik Destek öğrenciler için çok faydalı olup öğrenci ve
velilerimize şiddetle tavsiye edilmelidir.
7. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/İl Milli Müdürlükleri ile okul
kurumları tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya
ilişkin raporun hazırlanması
23 Mart'tan itibaren evden internet ve televizyon kanalları üzerinden uzaktan eğitime geçildi. Bu
kapsamda coğrafya zümresi olarak öğrencilerle sürekli olarak iletişim araçları üzerinden (eba ileti,
whatsApp, email ve Messenger ) iletişime geçilerek öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden kopmamaları
için canlı dersler yapılmış, soru çözümleri yapılmış ödevler verilerek öğrenci bu sürece dâhil edilmeye
4
çalışılmıştır. Özellikle veliler bu konuda uyarılarak ebaTV üzerinden öğrencilerimizin dersleri takip
etmeleri sağlanmıştır. Bu doğrultuda coğrafya zümresi olarak;
• Sistemde kalma süresi : 160 saat kalınmış
• Oturum : 413 açılmış
• Çalışma : 141 gönderilmiş
• Üretilen soru : soru üretilmiş
• Oluşturulan sınav : 53 sınav sorusu oluşturulmuş
• Gönderilen ileti : 7 ileti gönderilmiş
• Oluşturulan oylamalar : 1 oylama yapılmıştır.
Özellikle yapılan oylama göstermektedir ki öğrenciler online eğitime yeterince ilgi göstermemektedirler.
Burada donanım eksikliği, internet olmaması ve alt yapı yetersizliği kadar öğrencilerin yüz yüze eğitimin
o denetimsel yoklama ortamı olmadığı için yeterince eba üzerinden yapılan derslere katılmadıkları
görülmüştür. Bunda dönem sonunda birinci dönem notlarıyla öğrencilerin sınıflarını geçeceklerini
öğrenmeleri de ilgisiz kalmalarında çok etkili olmuştur. Pandeminin devam etmesi ve uzaktan eğitimin
tekrarı söz konusu olursa kesinlikle online sınav yapılmalı ve öğrencinin uzaktan eğitime katılması
performans olarak değerlendirilmelidir.
8. Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak
iş ve işlemlerin belirlenmesi
Normalleşme sürecinde coğrafya zümresi olarak tamamlayıcı eğitim kapsamında, online eğitimde
işlenilen 9.Sınıflarda; 9.1.11, 10.Sınıflarda; 10.2.4, 11.Sınıflarda; 11.3.4, 12.Sınıflarda; 12.3.6.
kazanımlarından sonrasına yönelik bir program hazırlanarak öğrencilere bu kazanımlar bir kez de yüz
yüze hızlandırılmış şekilde aktarılmaya çalışılacaktır.
9. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme
kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim
programının planlanması
31 Ağustos-4 Eylül (10.Sınıflarda)
ÜNİTE ADI: 9.2. BEŞERİ SİSTEMLER
9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
07-11 Eylül (10.Sınıflarda)
ÜNİTE ADI: 9.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından
değerlendirir. 9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.
14-18 Eylül (10.Sınıflarda)
ÜNİTE ADI: 9.4. ÇEVRE VE TOPLUM
9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
31 Ağustos-4 Eylül (11.Sınıflarda)
ÜNİTE ADI: 9.2. BEŞERİ SİSTEMLER
10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda
bulunur. 10.2.2.İstatistikî verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki
değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile
dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir.
5
07-11 Eylül (11.Sınıflarda)
10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder
10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle
ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.
14-18 Eylül (11.Sınıflarda)
10.4.ÇEVRE VE TOPLUM
10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.
10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.
10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.
31 Ağustos-4 Eylül (12.Sınıflarda)
11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.
07-11 Eylül (12.Sınıflarda)
11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.
14-18 Eylül (12.Sınıflarda)
11.4. ÇEVRE VE TOPLUM
11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.
11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar
11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz
eder.
10. Eğitim süreçlerinde kullanılabilecek materyallerin görüşülmesi
Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda
öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta
anlaşılır nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses
kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlarda da sunulabilir.
Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i koklama, % 1.5’i dokunma ve % 1’i tatma
yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir. Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit
tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu, İşittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp
işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söylediklerinin de %90'ını hatırlamaktadırlar Bu
araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, her tür ve düzeydeki eğitim uygulamalarında amaçlara
ulaşabilmesi için öğretim teknoloji ve materyallerinden yararlanılması gerekmektedir.
xxxxxxxxxxxx                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zümre Başkanı                              Coğrafya Öğretmeni                         Coğrafya Öğretmeni


                                                               24.06.2020
                                                               xxxxxxxxx
                                                              Okul Müdürü

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020