Doğal Unsurlar

Doğal Unsurlar

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

İnsanoğlu var bulunduğu günden beri çevresindeki natural nedenlarla sürekli iletişim içindedir. Doğada tespit edilen insanoğlunun elinin değmediği ve değiştirmediği her şey natural neden olarak adlandırılır. Doğal nedenlere numune olarak; akarsu, dağ, ova, iklim, deniz, gökyüzü, taş verilebilir. Akarsu natural nedendir ama akarsu üstüne kurulan baraj natural neden değildir. İnsan elinin değdiği her şeyi suni neden olarak adlandırabiliriz. Taşın kendisi natural nedendir, taştan oluşturulan bir köprü natural neden değildir. Çünkü bundan sonra insan eli değmiştir. Doğal nedenların dünyadaki dağılımı insan hayatı ve faaliyetleri üstünde direkt olarak etkilidir. Çok sıcak bölümde yaşam sürdüren insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri ile çok soğuk bölümde yaşam sürdüren insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri birbirinden çok ayrıdır.

 

 

  Akarsu doğal unsur.                                  Baraj yapay unsur.

 

 2.MUHTEŞEM DÖRTLÜ (DOĞAL ORTAMLAR)

 

Doğal nedenler, dört natural bölge içersinde bulunurlar. Bu natural bölgelar atmosfer, biyosfer, litosfer ve hidrosferdir. Bunlara görkemli dörtlü adı da verilir.

Atmosfer(havaküre):Dünyamızı saran gaz küreden oluşur. Canlıların hayatlarınınım devamı amacıyla önemlidir. Yağmur, bulut, şimşek gibi natural nedenler bu natural bölge içersinde yer alır. Bütün iklim hadiseleri atmosferde gerçekleşir.

Biyosfer(canlılar küresi):İnsan, bitki, hayvan ve başka bütün canlılar biyosferi oluşturur. Canlıların hayat süreçleriyle alakalı bütün hadiseler biyosferde gerçekleşir.

Litosfer(taşküre):Kayaçların ortaya getirdiği natural bölgedır. Kayaçların çözünmesi neticesi toprak örtüsü oluşur. Erozyon, heyelan, bütün tarım faaliyetleri litosferde gerçekleşir.

Hidrosfer(suküre):Okyanus, deniz, göl, akarsu ve bütün su kaynakları hidrosfer içersinde yer alır.

Bu dört natural bölge sıksık birbiriyle bağlantılıdır, birbirlerini tamamlarlar.

Coğrafya temel olarak fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılır. Şimdiki konularımız fiziki coğrafya kapsamında yer almaktadır.

 

 FİZİKİ COĞRAFYA ALT DALLARI

 

Doğal bölgeın öğeleri ile natural bölgeda ortaya gelen ve insan topluluklarını etkileyen natural hadiseler, fiziki coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:

Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi): Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkilerini inceleyen fiziki coğrafya dalıdır.

Hidrografya(Sular Coğrafyası): Yer altı yer üzerinde tespit edilen bütün su varlığın inceleyen bilim dalıdır.

Klimatoloji (İklim Bilimi): Dünyamızda görülen bütün iklim hadiseleri, iklimi ortaya getiren elemanları, iklimlerin dağılışı inceleyen bilim dalıdır.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Yeryüzünde tespit edilen bitki ve hayvan topluluklarını, bunların birbirleriyle ilişkilerini dağılışlarını, başka natural bölgelarla iletişimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Pedoloji(Toprak Bilimi):Toprakların oluşum ve dağılışını İnceler. Coğrafi etmenler ile toprak arasındaki bağlantıyı araştırır.

 

                                                          Fiziki Coğrafya Bölümleri

 

COĞRAFYANIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

 Coğrafya; dünyayı ortaya getiren natural ve suni nedenler ile bu nedenlere ait bölgelar arasındaki iletişimi incelerken başka bilim dalları ile de ortak çalışır. Coğrafyanın iletişim durumunda bulunduğu başka bilim dalları alçakta sıralanmıştır.

Astronomi: Uzay bilimi, uzay çalışmaları

Biyoloji: Bitki ve hayvanlar âleminin incelenmesi

Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

Demografi: Nüfusun artışını dağılışını, nüfus faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi: Tarımsal, madensel, hayvansal ve bütün ekonomik faaliyetlerin yapılması, dağılışı.

Fizik: Dünyadaki fizik kanunlarını inceler(yer çekimi, kütle)

Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır.

Jeofizik: Yerkürenin fiziksel özelliklerini inceler

Jeoloji: Yerin yapısını inceleri

Kimya: Suyun oluşumu, su döngüsü, çözünme, çökelme hadiselerinda

Matematik: Sayısal coğrafyada matematiksel işlemlerden yararlanılır

Meteoroloji: Hava durumunun incelenmesi, günlük iklim hadiseleri(sıcaklık,basınç,yağış,nem,rüzgar)

Petrografi: Taşları inceleyen bilim dalıdır

Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler

Tarih: Bütün tarihi hadiseler bir coğrafi mekân üzerinde olmuştur mekânın özellikleri, iklimi, coğrafi konumu

Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

  

 

 Coğrafyanın yararlandığı bilim dalları

 

 

 COĞRAFYANIN UYGULADIĞI İLKELER

 Coğrafya hayatımızdaki merak ettiğimiz birçok sorunun cevabını vermektedir. Bu soruların cevabını verirken coğrafyanın neden-sonuç ilişkisine göre uyguladığı ilkeler vardırBu ilkeler: 

*Neden sorusu

*Dağılış

*İlişki-Bağlılık

Bu ilkeler sayesinde coğrafi unsurların cevabını daha çabuk buluruz. Ör: Çöl bölgelerinin bulundukları yerler, oluşum nedenleri, dağılışları, başka yerlerde benzer durumlar var mı?

 

 

 Coğrafyanın uyguladığı ilkeler

 

 

Bunu Paylaşabilirsiniz.

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020